Website thông tin công ty  được xây dựng nhằm cung cấp cho mọi người có một website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế chính xác, hiệu quả.